Fukuoka là thành phố như thế nào?

 

  • Nét đặc chưng của thành phố

  • Là thành phố lớn nằm gần châu Á nhất ở Nhật và có lịch sử giao lưu nhiều năm với Châu Á. Là đầu tàu kéo sự phát triển kinh tế- văn hóa của phía Tây Nhật Bản. Fukuoka có số lưu học sinh nhiều thứ 3 tại Nhật, trong đó 90% là lưu học sinh Châu Á.
  • Vì vậy, Fukuoka là thành phố thân thiện và cởi mở với người nước ngoài, coi trọng liên kết, giao lưu kinh tế – văn hóa với Châu Á.
  • Fukuoka tích cực mời gọi các công ty Châu Á và để tăng cường sức cạnh tranh quốc tế, Fukuoka đã thành lập “Hiệp hội thúc đẩy khu chiến lược quốc tế Fukuoka – Châu Á”. Quan chức và người dân cùng đồng nhất, đang trong quá trình thúc đẩy việc thực hiện khu đặc biệt

map


Copyright(c) 2013 Học Viện Quốc tế Fukuoka All Rights Reserved.