FIAHọc Viện Quốc Tế Fukuoka

Được công nhận bởi Bộ Tư pháp Nhật Bản
Xếp hạng “tuyệt vời”
bởi Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Fukuoka

Truy Cập


FIAHọc Viện Quốc Tế Fukuoka

Home Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Tại Học viện Quốc tế Fukuoka (sau đây gọi tắt là FIA) Viện Giáo dục tiếng Nhật của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng tối đa của sự riêng tư của thông tin cá nhân; tất cả các giảng viên của FIA bảo vệ sự riêng tư của học sinh một cách nghiêm ngặt và phù hợp để hoàn thành trách nhiệm công ty và xã hội của chúng tôi.

Xác định thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà FIA xử lý là: thông tin của sinh viên FIA và người bảo lãnh, cha mẹ hoặc người giám hộ, người xin FIA và người bảo lãnh, cha mẹ hoặc người giám hộ, cựu sinh viên FIA, thông tin khóa học và tất cả dữ liệu và thông tin của nhân viên FIA. Thuật ngữ "thông tin cá nhân" như được sử dụng ở đây đề cập đến như tên, ngày tháng năm sinh và các thông tin được cung cấp khác được sử dụng để xác định cá nhân / cá nhân cụ thể.

Yêu cầu thông tin cá nhân hợp lý

Trong tất cả các phạm vi cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, FIA chỉ thu thập thông tin cá nhân theo phương pháp hợp lý và phù hợp.

Sử dụng lại thông tin cá nhân phù hợp

FIA sẽ không sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng đã được làm rõ trước đó. FIA không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba.
Tuy nhiên, FIA có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt cho bên thứ ba như được nêu dưới đây:

  • 1. Trong trường hợp FIA được chỉ đạo để đáp ứng với việc thực thi pháp luật.
  • 2. Trong trường hợp cá nhân đồng ý cho FIA tiết lộ thông tin.
  • 3. Trong trường hợp FIA đã nhận thấy khi được thông báo rằng sẽ được cung cấp cho bên thứ ba trước.
  • 4. Trong trường hợp hợp đồng ký gửi hoạt động theo quy định và quy định bảo mật bắt buộc được thỏa thuận, FIA có thể tiết lộ thông tin giới hạn / cần thiết trong phạm vi giới hạn / hạn chế của hợp đồng.

Xử lý thông tin cá nhân

FIA xử lý thông tin cá nhân dưới sự quản lý thích hợp và thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để phòng ngừa rò rỉ, mất mát, hư hỏng và / hoặc truy cập bất hợp pháp thông tin cá nhân và các điều khiển bảo mật khác của dữ liệu cá nhân.
FIA có biện pháp khắc phục nhanh chóng nếu trường hợp như vậy xảy ra.

Chính sách thông tin cá nhân bí mật và tiết lộ thông tin cá nhân

Trong trường hợp một cá nhân yêu cầu tiết lộ bằng văn bản, FIA đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân sau khi xác nhận lại với cá nhân đó và nếu yêu cầu đó cho là phù hợp.
FIA cho phép sửa chữa nhanh chóng nếu có bất kỳ liên hệ nào không phù hợp được giải quyết để tiết lộ thông tin cá nhân.

Tuân thủ luật, quy định và các quy định khác phù hợp với các quy định.

FIA tuân thủ luật pháp Nhật Bản trong việc xử lý thông tin cá nhân.
FIA duy trì quy định về xử lý thông tin cá nhân, kiểm tra tình trạng hoạt động định kỳ và đánh giá điều này liên tục để cải thiện.

Xử lý thông tin và xử lý thông tin cá nhân

Để biết thêm thông tin về xử lý thông tin cá nhân của FIA, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Địa chỉ thư: info@f-i-a.jp

Học viện quốc tế Fukuoka
4-4-3, KARAKASU, HAKATA-KU, FUKUOKA, 812-0043 NHẬT BẢN
ĐT 092-441-1032